Liceum i Technikum

Chcemy pomagać potrzebującym

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, dlatego w tym roku szkolnym postanowiliśmy wesprzeć finansowo Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki, która po­wstała, aby chro­nić zdro­wie i życie miesz­kań­ców Afryki. Pomaga potrzebującym po­przez współpracę z działającymi na miejscu or­ga­ni­za­cjami: or­ga­ni­za­cję zbió­rek pie­nię­dzy na pro­jekty prze­pro­wa­dzane w Afryce, do­fi­nan­so­wa­nie bu­dowy szkół, szpi­tali, wo­do­cią­gów i in­nych obiek­tów, które będą słu­żyć spo­łecz­no­ściom lokalnym, fun­do­wa­nie sty­pen­diów edu­ka­cyj­nych i pro­gram szcze­pień dla dzieci. Więcej informacji na temat już zrealizowanych projektów na stronie: http://pomocafryce.org/komu-pomagamy

Zachęcamy wszystkich uczniów do comiesięcznej wpłaty symbolicznej złotówki u wychowawców.